Website Generator

Algemene informatie

Tarieven

Generalistische basis GGZ


Prestatiecode/ omschrijving


180001      

Basis GGZ Kort (BK)

180002       

Basis GGZ Middel (BM)

180003      

Basis intensief (BI)

180004       

Basis Chronisch (BC)

180005      

Onvolledig Behandeltraject

           


            Tarieven 2016


           

            € 457,43    

           

            € 779,40          

           

            € 1.222,15

            

            € 1.127,95

           

            € 186,71           Tarieven 2017€ 472,65


€ 805,34


€ 1.262,82


€ 1.165,48


€ 192,92


Elk van bovengenoemde prestaties omvat het geheel van activiteiten en zorg passend bij het patiëntprofiel. Dit profiel is een weergave van de zorgvraagzwaarte en wordt gebaseerd op de volgende criteria: DSM stoornis, ernst problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten.

Wanneer tijdens een behandeltraject blijkt dat een patiënt een meer of minder intensieve behandeling nodig heeft, waardoor er op basis van de individuele zorgvraagzwaarte een andere prestatie van toepassing is, wordt enkel de andere prestatie gedeclareerd.

De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien:

• geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden;

• binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ;

• de behandeling binnen een behandelinzet van 120 minuten door de cliënt wordt afgebroken.


Alle Basis GGZ producten worden gedeclareerd na afsluiten van het zorgtraject. Een traject wordt afgesloten wanneer:

• de behandeling is afgerond;

• het patiëntprofiel te zwaar blijkt voor Basis GGZ;

• de behandeling voortijdig wordt beëindigd;

• er sprake is van overgang naar een andere bekostiging;

• er 365 dagen zijn verstreken.


Overige producten


Prestatiecode/ omschrijving


198300         

OVP niet-basispakketzorg consult 60 min                          


119052        

Schriftelijke informatieverstrekking

           


         Tarieven 2016

       

         

        € 95,89       

        € 77,10   


            Tarieven 2017€ 98,00
€ 79,73

De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek. OVP consulten worden maandelijks gedeclareerd.


Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts, verzekeringsarts of centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) wordt in rekening gebracht bij de aanvrager. Informatie wordt alleen verstrekt wanneer de cliënt hiervoor een schriftelijk machtiging heeft afgegeven.


Bij niet annuleren en bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak wordt de gereserveerde tijd voor 50% van het reguliere OVP tarief in rekening gebracht.

Gespecialiseerde GGZ


klik hier voor de tarievenEigen risico


Een vergoeding voor verzekerde zorg zal door uw zorgverzekeraar verrekend worden met uw jaarlijkse eigen risico. In 2017 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,-. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. 


Betalingsvoorwaarden


klik hier voor de betalingsvoorwaarden


Alle vermelde tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2017. Indien de prestatie onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket en

hiervoor een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.


Algemene informatie